A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich...

Śladami Konfederacji Barskiej w regionie

Kalendarium wydarzeń konfederacji barskiej

ANTE


6 V 1686 r.

W Moskwie zawarto „Traktat Grzymułtowskiego” (Pokój Grzymułtowskiego, Pokój wieczysty) między Rzeczpospolitą a Carstwem Rosyjskim, który utrwalał warunki rozejmu andruszowskiego z 1667 r. Traktat przyjęty przez króla Jana III Sobieskiego na posiedzeniu Senatu we Lwowie 1686 roku, nigdy nie był ratyfikowany ani potwierdzony uchwałą sejmową aż do czasu sejmu konwokacyjnego w 1764 roku. Traktat przyznawał Rosji prawa do opieki nad prawosławnymi w Rzeczpospolitej. Wielu historyków uważa, że zapisy te stały się podstawą do mieszania się Rosji w sprawy polskie w następnym wieku.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_Grzymu%C5%82towskiego

III 1700 r.

Wybuch III wojny północnej (wielka wojna północna 1700-1721) toczona przeciw Szwecji przez Danię, Saksonię i Rosję, a później także przez Hanower i Prusy. Dla Rzeczpospolitej w.p. 1700-21 stanowiła okres zachwiania suwerenności, dużych zniszczeń i straty ok. 10% ludności (gł. w wyniku epidemii chorób roznoszonych przez wojska).

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 29, Wyd. PWN 2005, s.502.]

20 V 1704 r.

Konfederacja sandomierska zawiązana przez Augusta II grupowała głównie szlachtę małopolską, oznaczała rozpoczęcie wojny domowej w Polsce 1704-1706. Czytaj niżej. Różne daty.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_sandomierska

22 VII 1704 r.

Konfederacja sandomierska zawiązana przez szlachtę małopolską, oznaczała rozpoczęcie wojny domowej, bezkrólewie, umocnienie sojuszu z Rosją. Czytaj wyżej. Różne daty.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Wyd. PWN 2003, s.246.]

23 VII 1711 r.

Traktat prucki (pokój prucki) pokój zawarty 12 lipca 1711 roku (według kalendarza stosowanego wówczas w Rosji) pomiędzy Carstwem Rosyjskim i Turcją nad brzegiem Prutu w pobliżu Jass. Punkt 5 (4) traktatu zobowiązywał Rosję do; rezygnacji z Ukrainy Prawobrzeżnej i wyprowadzenia z niej oraz z Polski swoich wojsk przed upływem 3 miesięcy. Zmagania wojenne trwały jeszcze dwa lata, do roku 1713, zakończone pokojem adrianopolskim, potwierdzającym najważniejsze postanowienia traktatu pruckiego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_prucki

24 VI 1713 r.

Pokój adrianopolski zawarty w Adrianopolu pomiędzy Carstwem Rosyjskim a imperium Osmańskim. W całości potwierdził traktat prucki zobowiązujący Rosję do wycofania swoich wojsk z terytorium Rzeczypospolitej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_adrianopolski_(1713)

26 XI 1715 r.

Konfederacja tarnogrodzka zawiązana z inspiracji Rosji, która poparła anty magnacki ruch szlachecki w obronie jej przywilejów.

[Wielka Encyklopedia , t. 14, Wyd. PWN 2003, s.247.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_tarnogrodzka

1 II 1717 r.

Warszawa, jednodniowa sesja sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów zwana „Sejmem niemym” z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_niemy

2 V 1729 r.

W Szczecinie urodziła się Katarzyna II jako córka księcia Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_II_Wielka

17 I 1732 r.

Wołczyn k. Brześcia Litewskiego urodził się Stanisław August Poniatowski syn Stanisława i Konstancji z Czartoryskich. Król Polski 1764-1795. Zmarł 12 II 1798 w Petersburgu.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 25, Wyd. PWN 2003, s.521.]

13 IX 1732 r.

Traktat Loewenwolda, przymierze trzech czarnych orłów – podpisany w Wiedniu tajny układ, pomiędzy Austrią i Rosją (13 grudnia dołączyły Prusy), dotyczący sukcesji tronu w Polsce po śmierci Augusta II. Nigdy nie ratyfikowany, uważany za zapowiedź późniejszej współpracy trzech mocarstw (z czarnymi orłami w godłach), która doprowadziła do rozbiorów Rzeczpospolitej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_Loewenwolda

5 XI 1734 r.

Konfederacja dzikowska (Dzików koło Tarnobrzega) zawiązana przez zwolenników króla Stanisława Leszczyńskiego w jego obronie przed interwencją rosyjską i saską. Marszałkiem generalnym konfederacji został starosta jasielski Adam Tarło.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Wyd. PWN 2003, s.244.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_dzikowska

6 III 1745 r.

Warszawa, narodziny Kazimierza Pułaskiego syna Józefa herbu Ślepowron. Jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej. Ranny w bitwie pod Savannah zmarł 11 października 1779 r.

[Jack Pinkowski, Szczatki Kazimierza Pułaskiego w Savannah. Dowody fizyczne, ss 81-82 [w:] 40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce: bohater, historia i perspektywy rozwoju: materiały z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach, 13-16 października 2007 pod red. Iwony Stefaniak, Wyd. Warka, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2007.]

9 VII 1762 r.

Katarzyna II objęła władzę w Rosji.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_II_Wielka

5 X 1763 r.

W Dreźnie zmarł August III Sas król Polski.

http://pl.wikipedia.org/wiki/August_III_Sas

XI 1763 r.

Przybycie do Polski Nikołaja Wasiljewicza Repnina, rosyjskiego posła nadzwyczajnego, ministra nadzwyczajnego w Warszawie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niko%C5%82aj_Repnin

11 IV 1764 r.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Rosją i Prusami dotyczące przeprowadzenia w Rzeczpospolitej elekcji wspólnego kandydata, stolnika litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, byłego kochanka carycy, co miało gwarantować uległość króla.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski

7 V - 23 VI 1763 r.

Warszawa obrady sejmu konwokacyjnego przygotowujące elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego, przeprowadził szereg reform.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_konwokacyjny_(1764)

7 IX 1764 r.

Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski

13 IX 1764 r.

Król Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł pacta conwenta.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski

25 XI 1764 r.

W dniu imienin carycy w kolegiacie św. Jana w Warszawie, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Władysław Łubieński koronował Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.

[Wł. Serczyk, Hajdamacy, Wyd. Literackie, Kraków 1978, s.291.]

20 III 1767 r.

Konfederacja słucka zawiązana przez dyzunitów (prawosławnych przeciwników unii brzeskiej 1596) ruskich i kalwinów litewskich, pod protektoratem Katarzyny II i osłoną wojsk ros. z hasłami obrony politycznych praw różnowierców i swobody wyznania.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Wyd. PWN 2003, s.246.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_s%C5%82ucka

20 III 1767 r.

Konfederacja toruńska zawiązana przez protestantów pod protektoratem Katarzyny II i osłoną wojsk ros. z hasłami obrony politycznych praw różnowierców i swobody wyznania.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Wyd. PWN 2003, s.247.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_toru%C5%84ska

23 VI 1767 r.

Konfederacja radomska zawiązana z inspiracji rosyjskiego ambasadora N. Repnina przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i stronnictwu reform.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, Wyd. PWN 2003, s.246.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_radomska

13 IX 1767 r.

Nikita Panin pisał do Nikołaja Repnina: Teraz, gdy już szelmostwa pomienionego biskupa przekroczyły wszelką miarę i gdy już macie pozwolenie użycia przeciw niemu środków przymusowych, oczekuję niecierpliwie wiadomości, coście z nim uczynili, a zdaje mi się, że już czas dać za jego pośrednictwem innym fanatykom nauczkę i wsadzić Jego Wielebność do kozy. To o Biskupie Kajetanie Sołtyku.

[Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Dzieje agonii, Wyd. 6, Warszawa, PIW, 1990, s. 318.]

5 X 1767 r.

Warszawa pierwsza sesja tzw. „Sejmu Repninowskiego” (5 X 1767 - 5 III 1768) skonfederowanego, zawiązanego pod węzłem konfederacji radomskiej, zajął się rewizją reform dokonanych przez sejm konwokacyjny w 1764.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 24, Wyd. PWN 2004, s.488.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Repninowski

14 X 1767 r.

Porwanie i uwięzienie w Kałudze z rozkazu N. Repnina za obrazę majestatu Katarzyny II senatorów: biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego, jego syna posła podolskiego Seweryna Rzewuskiego oraz biskupa kijowskiego Józefa Załuskiego. Gwałt ten stał się jedną z przyczyn zawiązania konfederacji barskiej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kajetan_So%C5%82tyk

14 X 1767 r.

Deklaracja posła rosyjskiego Nikołaja Repnina uzasadniająca porwanie senatorów polskich.

http://pl.wikisource.org/wiki/Deklaracja_pos%C5%82a_rosyjskiego_Niko%C5%82aja_Repnina_uzasadniaj%C4%85ca_porwanie_senator%C3%B3w_polskich_1767

24 II 1768 r.

Warszawa, podpisano „Traktat wieczysty między Imperium całej Rosji i Rzeczpospolitą Polską” o wieczystej przyjaźni pomiędzy Rosją a Rzeczpospolitą.

http://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_wieczystej_przyjazni/

26 II 1768 r.

Warszawa na tzw. „Sejmie Repninowskim” uchwalono prawa kardynalne, potwierdzające dotychczasowe przywileje szlachty w Rzeczpospolitej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Repninowski

3 III 1768 r.

Warszawa zakończenie obrad tzw. „Sejmu Repninowskiego”. Wyłoniona przez sejm 71-osobowa delegacja została zmuszona do przyjęcia niemal pełnego równouprawnienia dysydentów - innowierców, ograniczenia przywilejów kleru, uchwalono prawa kardynalne, gwarantujące anachroniczne podstawy ustroju Rzeczpospolitej. Sejm zatwierdził uchwały delegacji, które poddał pod gwarancję Katarzyny II. Rzeczpospolita od tego czasu stała się de iure protektoratem Rosji.

[Wielka Encyklopedia PWN, t. 24, Wyd. PWN 2004, s.488.]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Repninowski

opracowanie: teddy


kalendarium konfederacja barska

Kto chciałby czytać kalendarium w Wordzie, może to uczynić klikając ikonkęOstatnia aktualizacja:
   25-11-2015 22:30:36

wróć do kalendarium wydarzeń Konfederacji Barskiej
wróć do strony głównej Konfederacji Barskiej