A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich...

Śladami Konfederacji Barskiej w regionie

Bibliografia związana z konfederacją barską


bibliografia konfederacja barska

W każdej historycznej pracy konieczne są źródła, którymi autor nawet szkicu „o posmaku historycznym” musi się podeprzeć. Wacław Potocki (1625-1696), barokowy poeta, satyryk i moralista z podgorlickiej Łużnej, napisał sentencję, która oddaje istotę rzeczy - tu historii:

Próżna ufność w marmurze,
próżna i w żelezie,
to trwa do skonu świata,
co na papier wlezie.

W historiografii znajdujemy wiele dzieł i prac traktujących o konfederacji barskiej, które w tym rozdziale naszego przedsięwzięcia będziemy prezentować.


bibliografia konfederacja barska

Kto chciałby czytać bibliografię w Wordzie, może to uczynić klikając ikonkę


Ostatnia aktualizacja:
   25-11-2015 22:17:04


KSIĄŻKI

Bazylow Ludwik, Historia Rosji, t.1-2, Wyd. 1, Warszawa, PWN, 1983, ISBN 83-01-03731-8.

Beniowski Maurycy, Pamiętniki, fragment konfederacki, Oprac. Leszek Kukulski, Stanisław Makowski, Warszawa,         PIW, 1967

Bobińska Celina, Szkice o ideologach polskiego Oświecenia, Kołłątaj i Staszic, Wrocław, Wydawnictwo Zakładu         Narodowego im. Ossolińskich, 1952.

Bocheński Aleksander, Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa, Świat Książki, 1966, ISBN 83-7129-249-X

Bogucka Maria, Dawna Polska, Narodziny, rozkwit upadek, Wyd. 2, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973, 1974.

Borucki Marek, W kręgu króla Stanisława, Wyd. 1, Warszawa, LSW, 1984, ISBN 83-205-3580-8

Butterwick Richard, Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792, przekł. Marek Ugniewski, Wyd.1, Kraków,         ARCANA, 2012. ISBN 978-83-60940-22-8.

Butterwick Richard, Stanisław August a Kultura Angielska, Warszawa, IBL, 2000, ISBN 83-87456-59-4

Brzoza Jan, Kazimierz Pułaski opowieść historyczna, Warszawa, Iskry, 1960.

Ciepieńko-Zielińska Donata, Królewięta na Tulczynie, Wyd. 1, Warszawa, KiW, 1962.

Centkowska Elżbieta, Ostatni Monarcha, opowieść o Stanisławie Auguście Poniatowskim, Wyd. 2, Warszawa,         WSziP, 1988, ISBN 83-02-03760-5.

Daszkow Katarzyna Romanowa, Pamiętnik Księżny Daszkow, damy honorowej Katarzyny II Cesarzowej         Wszechrosji, Wyd. 1., Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982, ISBN 83-08-00537-3.

Dernałowicz Maria, Portret Familii, Wyd. 3, Warszawa, PIW, 1990, ISBN 83-06-02007-3.

Dydek Stanisław, Stara Wieś, Z dziejów wsi i sanktuarium, Wyd. 1, Brzozów, Muzeum Regionalne, 1996.
        ISBN 83-86801-20-4.

Dzieszyński Ryszard, Kraków 1768-1772, Warszawa, BELLONA, 2015, ISBN 978-83-11-13547-5.

Erhardt Ludwik, Igor Strawiński, Wyd. 1., Warszawa, PIW, 1978.

Falkowski Jan, Pasznycki Bazyli, Na pograniczu Łemkowsko-Bojkowskim, Zarys etnograficzny, Lwów, Nakładem         Towarzystwa Ludoznawcze, 1935, Reprint, Warszawa, Stanisław Kryciński, 1991

Fejtö Francis, Józef II, Wyd. 1., Warszawa, PIW, 1993, ISBN 83-06-02279-3.

Fusek Witold, Biecz i dawna Ziemia Biecka na tle swych legend, bajek, przesądów i zwyczajów, Biecz, Muzeum         Regionalne w Bieczu, Towarzystwo Przyjaciół Biecza, PUW ROKSANA, 1998, ISBN 83-87282-73-1

Gajl Tadeusz, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku, Wyd. 1, Gdańsk, Wydawnictwo L&L Sp. z o.o., 2007,         ISBN 978-83-60597-10-1.

Garbacik Józef, Tarnowiec, gmina zbiorowa powiatu jasielskiego, szkic historyczny, Kraków, 1938, Wydane z zasiłku         Rady Pow. W Jaśle i Zarządu Gminy Zbiorowej Tarnowiec, Reprint, Krosno, Oficyna Wydawnicza „Apla”, 2002 r.
        ISBN 83-89123-19-3.

Głowacki Jerzy Józef, Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego. Michał Wielhorski (1731-1814) – życie         i myśl ustrojowa. Wyd. 1., Warszawa, DiG, 2014. ISBN 978-83-7181-822-6.

Góralski Zbigniew, Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej, Wyd. 1., Warszawa, PWN, 1988,
        ISBN 8301078472.

Góralski Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Wyd. 1, Warszawa, LSW, 1983,ISBN 83-205-3532-8

Gradowski Michał, Żygulski Zdzisław Jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe         PWN SA, 2010. ISBN 978-83-01-16260-3.

Hen Józef, Mój przyjaciel król, Opowieść o Stanisławie Auguście, Wyd. 1.,Warszawa, Iskry, 2003,
         ISBN 83-207-1739-6.

Jasienica Paweł, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje agonii, Wyd. 6, Warszawa, PIW, 1990,
        ISBN 83-06-01799-4

Kajdański Edward, Tajemnica Beniowskiego: odkrycia, intrygi, fałszerstwa, Warszawa, VOLUMEN, 1994,
        ISBN 83-85218-88-2

Karp Aleksander, Lipinki, Zarys dziejów, Tarnów, Wyd. Comdruk, 1992, ISBN 83-900333-3-X.

Kęder Wojciech, Stolica apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767-1773, Opole,         Wydaw. Świętego Krzyża, 2006. ISBN 83-7342-106-8.

Kienzler Iwona, Mąż wszystkich żon Stanisław August, Warszawa, Bellona, 2011, ISBN 9788311121706.

Kitowicz Jędrzej, Pamiętniki czyli Historia Polska, Wyd. 1, Warszawa, PIW, 1971

Konopczyński Władysław, Dzieje Polski Nowożytnej, t. 2 (1648-1795), Londyn, B. Świderski, 1959

Konopczyński Władysław, Fryderyk Wielki a Polska, Kraków, TAiWPN UNIVERSITAS, 2010,
        ISBN 97883-242-1221-7.

Konopczyński Władysław, Kazimierz Pułaski. Życiorys z 14 ilustracjami, Kraków, PAU, 1931

Konopczyński Władysław, Konfederacja Barska, t. 1-2, Wyd. 2, Warszawa, VOLUMEN, 1991, ISBN 83-85218-07-6.

Konopczyński Władysław, Konfederacja Barska, Wybór tekstów, Opracował, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył      Władysław Konopczyński, Biblioteka Narodowa Nr 102 Serja I, Kraków, Nakładem Krakowskiej Spółki         Wydawniczej Druk W.L. ANCZYCA i Spółki, 1928.

Konopczyński Władysław, Liberum veto, Studium porównawczo-historyczne, Kraków, UNIVERSITAS, 2002,
        ISBN 83-242-0129-7.

Konopczyński Władysław, Pierwszy rozbiór Polski, Wyd. 1, Kraków, ARCANA, 2010, ISBN 978-83-60940-77-8.

Konopczyński Władysław, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, 2012,         ISBN 978-83-62628-30-8

Konopczyński Władysław, Polska a Turcja, Kraków-Warszawa, Ośrodek Myśli Politycznej, 2013,
        ISBN 978-83-62628-49-0

Kopczewski Jan Stanisław, Kazimierz Pułaski, Wyd. 1, Warszawa, Interpress, 1973.

Kopczewski Jan Stanisław, Kościuszko-Pułaski, Wyd. 1, Warszawa, Interpress, 1976.

Kosk Henryk Piotr, Generalicja polska: popularny słownik biograficzny, współpraca autorska Lidia Kosk, Tom I: A-Ł,         Pruszków, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 1998, ISBN 83-87103-55-1.

Kosk Henryk Piotr, Generalicja polska: popularny słownik biograficzny, współpraca autorska Lidia Kosk, Tom II: M-Ż,         Pruszków, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2001, ISBN 83-87103-81-0.

Kowalski Jacek, Wielka Encyklopedia Staropolska, Dębogóra, Wydawnictwo DĘBOGÓRA, 2012,
        ISBN 978-83-61379-33-6.

Kozioł Lechowski Andrzej, Parafia Bieździedza w ciągu dziejów. Dokumenty i źródła, Rzeszów, Wyższe         Seminarium Duchowne, 1997, ISBN 83-86985-56-9

Kracherowa Nina, Partyzant moralności, Wyd. 1, Katowice, Śląsk, 1989, ISBN 83-216-0666-0.

Krasicka Jadwiga, Kraków i ziemia krakowska wobec Konfederacji Barskiej, Seria Biblioteka krakowska nr 68,         Kraków, Druk W.L. Anczyca i Spółki, 1929

Kraszewski Józef Ignacy, Wizerunki książąt i królów polskich, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1888, Reprint,         Warszawa, WAiF, 1988.

Kraushar Aleksander, Konfederaci barscy na Syberii (1774), Kraków, Nakład Redakcyi „Świata” 1895.

Kukiel Marian, Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Wyd. 4, Paris, Spotkania, 1984.

Kuropatnicki Ewaryst Andrzej (anonimowo), Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, Wyd.     powtórne, Lwów, Nakładem Wojciecha Manieckiego, 1858, Reprint, Krosno, PUW „Roksana”, Muzeum         Okręgowe, 1998, ISBN 83-87282-39-1.

Kwiatkowski Marek, Stanisław August, Król architekt, Wrocław, Ossolineum, 1983, ISBN 8304008505.

Lenkiewicz Antoni, Kazimierz Pułaski (1745-1779), Wyd. 5, popr., uzup., Wrocław, Biuro Tłumaczeń, 2004,
        ISBN 83-88826-26-3

Lepecki Mieczysław, Maurycy August hr. Beniowski zdobywca Madagaskaru, Warszawa, LSW,1986,
        ISBN 83-205-3633-2

Lubomirski Stanisław, Pod władzą księcia Repnina, Ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764-1768),         Wyd.1., Opracował i wstępem poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa, Instytut Wydawniczy „PAX”, 1971.

MacDonogh Giles, Fryderyk Wielki, brutalny wódz i subtelny filozof, Wyd. 1, przeł. Maciej Nowak-Kreyer, Warszawa,         Amber, 2009, ISBN 978-83-241-3370-3.

Maciejewski Marian, „Choć Radziwiłł, alem człowiek…” gawęda romantyczna prozą, Wyd. 1, Kraków, Wydawnictwo         Literackie, 1985, ISBN 83-08-01139-X.

Mackiewicz (Cat) Stanisław, Stanisław August, Warszawa, Świat Książki, 1999, ISBN 83-7227-320-0.

Majchrowski Stefan, Opowieść o Józefie Wybickim, Wyd. 1, Warszawa, MON, 1973.

Mańkowski Tadeusz, Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, oprac. Zuzanna Prószyńska; wstępem opatrzył         Władysław Tatarkiewicz, Warszawa, PWN, 1976.

Marat Jean Paul, Przygody młodego hrabiego Potowskiego. Powieść z czasów konfederacji barskiej, Warszawa,         PAX, 1969

Massie K. Robert, Katarzyna Wielka. Portret Kobiety, Kraków, Znak, 2012, ISBN 978-83-240-2193-2.

Maurois Andrè, Wolter, tłum. Maria Iwańska-Feliksowa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976.

Michalak Janusz, Komańcza, Zagórz i okolice, w dolinie Osławy, Wydano z inicjatywy Urzędu Gminy w Komańczy,         Krosno, PUW ROKSANA, 1997, ISBN 83-905940-6-4.

Michalski Jerzy, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza, Mably i konfederaci barscy, Wrocław, Leopoldinum,         1995, ISBN 83-85220-50-X

Michalski Jerzy, Stanisław August Poniatowski, Warszawa, Instytut Historii Nauki PAN, 2009,
        ISBN 978-83-88909-75-7.

Muszyńska-Hoffmanowa Hanna, Amazonki konfederacji barskiej, Wyd. 1, Olsztyn, Wydawnictwo Olsztyńskie         „Pojezierze”, 1975.

Nalepa Marek, Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje… Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej,         Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., 2002, ISBN 83-229-2300-7.

Nieć Julian, Młodość ostatniego elekta,: St. A. Poniatowski 1732-1764, Kraków, Gebethner i Wolff, 1935.

Olszański Zbigniew, Upadek I Rzeczpospolitej, Przyczyny, próby reform, stan armii, Bemowo Piskie, Centrum         Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych, 1993

Olszewski Henryk, O skutecznym rad sposobie, Wyd. 1., Kraków, KAW, 1989, ISBN 83-03-02770-0.

Orieux Jean, Wolter, czyli królewskość Ducha, Wyd. 1, Warszawa, PIW, 1986, ISBN 83-06-01167-8.

Pasiecznik Jan ofm, Kościół i klasztor Franciszkanów-Reformatorów w Bieczu, Kraków, 1984.

Pieradzka Krystyna, Na szlakach Łemkowszczyzny, Nakładem Komitetu do spraw Szlachty Zagrodowej na       wschodzie Polski przy Towarzystwie Rozwoju Ziem Wschodnich, Kraków, 1939, Reprint, Krosno, RUTHENUS,         2003, ISBN 83-86588-47-0

Pilikowski Jerzy, Podróż w świat historii Polski, Kraków, WAM, 2010. ISBN 978-83-7505-444-6.

Rembowski Aleksander, Konfederacja i rokosz, Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. ISBN 978-83-60125-39-7.

Rolle Antoni Józef, Z przeszłości, Okręg Rowski, Starostwo Barskie (do r. 1774), Lwów, Księgarnia Gubrynowicza         i Schmidta, 1896.

Rostworowski Emanuel, Historia Powszechna, Wiek XVIII, Wyd. III. Warszawa, PWN, 1984. ISBN 83- 01-01037-1.

Rostworowski Emanuel, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Biblioteka Wiedzy         Historycznej. Historia Polski. Warszawa, „Wiedza Powszechna”, 1966.

Roszko Janusz, Awanturnik nieśmiertelny, Katowice, Wyd. Śląsk, 1989, ISBN 83-216-0856-6.

Roszko Janusz, Ostatni rycerz Europy. Kazimierz Pułaski, Wyd. 1, Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1983,
        ISBN 83-216-0352-1

Róg Rafał, Polscy królobójcy, Warszawa-Kraków, WN PWN, 1993, ISBN 83-01-11279-4.

Rzewuski Adam Wawrzyniec, O formie rządu republikańskiego, Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia         Akademicka, 2008. ISBN 978-83-60125-19-9.

Rzewuski Henryk, Listopad, Wyd. 1, Kraków, UNIVERSITAS, 2000, ISBN 83-7052-762-0.

Rzewuski Henryk, Pamiątki Soplicy, Wyd. 3, Wrocław, Ossolineum, 2009, ISBN 978-83-04-04970-3.

Salmonowicz Stanisław, Fryderyk Wielki, Wyd. 4 uzupełnione, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-         Wydawnictwo, 2006, ISBN 978-83-04-04807-2.

Sarna Władysław, proboszcz w Szebniach, Opis powiatu jasielskiego, Reprint,Krosno, PHW Roksana, Jasło 2003.
        ISBN 83-7343-071-7

Sarna Władysław, proboszcz w Szebniach, Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym,         Nakładem autora, Przemyśl, 1898, Reprint, Krosno, Roksana 1997, ISBN 83-87282-21-9

Serczyk A. Władysław, Hajdamacy, Wyd.2., Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978.

Serczyk A. Władysław, Katarzyna II, Wrocław, Ossolineum,2010, ISBN 978-83-04-04715-0

Serczyk A. Władysław, Kultura rosyjska XVIII wieku. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo,         1984, ISBN 83-04-01396-7.

Sidorski Dionizy, „Panie Kochanku”, Karol Radziwiłł, Wyd. 1, Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1987.

Siemionow Aleksy, Ziemia Wadowicka, Monografia Turystyczno-Krajoznawcza, Wadowice, Komisja Turystyki         Górskiej Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach, 1984 rok.

Słowacki Juliusz, Dzieła wybrane, t. 1-3, Wyd. 1, Warszawa, Instytut Książki, PIW, 2009,
        ISBN 978-83-61005-00-1, ISBN 978-83-06-03243-7

Smoleński Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Studia historyczne, Wyd. 3, Warszawa, PIW,         1949. Wyd. 4, Warszawa, PIW, 1979. ISBN 83-06-00206-7.

Solarz Marcin Wojciech, W paśmie Liwocza i Brzanki, Krosno, PUW Roksana, 1998. ISBN 83-87282-54-5.

Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki króla Stanisława Augusta, Antologia, przekł. Wawrzyniec Brzozowski,         red. Marek Dębowski, Warszawa, Muzeum Łazienki w Warszawie, 2013. ISDN 978-83-935584-6-9.

Stasiak Michał Arkadiusz, Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Lublin, Tow. Nauk. KUL, 2005,
        ISBN 83-730-6248-3.

Szafrański Wojciech, Kodeks Stanisława Augusta, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2007, ISBN 83-7177-465-6.

Szczygielski Wacław, Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770, Wyd.1., Warszawa, Instytut Wydawniczy         „PAX”, 1970.

Ślawski Tadeusz, Siepietnica, Skołyszyn, Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i okolicy, 1996,
        ISBN 83-86744-62-6

Tazbir Janusz, Od Sasa do lasa, Warszawa, Iskry, 2011, ISBN 978-83-244-0180-2.

Waliszewski Kazimierz, Katarzyna II, Tytuł oryginału: „Catherine II de Russie”, Paris, Librairie Plon”, 1894, Pierwsze      wydanie polskie, Poznań, 1929, opracowanie i przekład: Stanisław Wasilewski, Wyd. 1, Warszawa, Philip         Wilson, 1995. ISBN 83-85840-54-0.

Wasilewski Stanisław, Na dworze króla Stasia, Edycja współczesna, Warszawa, Inicjał, 2011,
        ISBN 978-83-930461-6-4

Wasilewski Stanisław, Sprawy ponure, Obrazy z kronik sądowych Wieku Oświecenia, Kraków, Wydawnictwo         Literackie, 1963.

Wojciechowski Roman, Warka i okolice, Warszawa, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „KRAJ”, 1951.

Wolski Marian, Trzeciescy, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, Wydawca Mitel Rzeszów, 2003.
        ISBN 83-89473-70-4.

Wołoszyński Ryszard W., Polska w opiniach Francuzów XVIII w. Rulhiére i jego współcześni. Warszawa, PWN, 1964.

Wójcicki Józef, Twórca Hymnu Narodowego Józef Wybicki, Warszawa, Agencja Wydawnicza „Egros”, 1996,
        ISBN 83-86268-47-6.

Wójcik Zbigniew, Liberum veto, Wyd.1, Kraków, KAW, 1992, ISBN 83-03-03477-4.

Wrana Magdalena, Angelo Maria Durini, Poeta i polityk w purpurze, Zarys działalności literackiej, kulturalnej         i politycznej w Polsce (1767-1772), Kraków, Collegium Columbinum, 2013. ISBN 978-83-7624-079-4.

Wybicki Józef, Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, Wrocław, Zakład Narodowy im.         i Ossolińskich, 2005, ISBN 83-04-04783-7.

Zabel Eugeniusz, Katarzyna II caryca Rosji. Romans historyczny, Białystok, Dom Wydawniczy „TOTUS”, 1992,
        ISBN 83-85334-14-9.

Zahorski Andrzej, Spór o Stanisława Augusta, Wyd.1, Warszawa, PIW, 1988, ISBN 83-06-01559-2.

Zahorski Andrzej, Stanisław August Polityk, Wyd. 1, Warszawa, KiW, 1959.

Zajewski Władysław, Józef Wybicki, Wyd. 2, Warszawa, PW Wiedza Powszechna, 1983, ISBN 83-214-0338-7.

Zbyszewski Karol, Niemcewicz od przodu i tyłu, Wyd. 1, Poznań, Zysk i S-ka, 2013, ISBN 978-83-7785-115-9

Zielińska Zofia, Ostatnie lata Rzeczypospolitej, Wyd. 1., Warszawa, KAW, 1986, ISBN 83-03-01151-0.

Zielińska Zofia, Polska w okowach „Systemu Północnego” 1763-1766, Wyd.1, Kraków, ARCANA, 2012,
        ISBN 978-83-60940-54-9.

Zieliński Ryszard, Kazimierz Pułaski 1747-1779, Wyd. 1., Warszawa, MON, 1967.

Zienkowska Krystyna, Stanisław August Poniatowski, Wyd. 2, Wrocław, Ossolineum, 2004, ISBN 83-04-04725-X

Ks. Zych Sławomir, Huta Polańska, Dzieje Ośrodka Duszpasterskiego 1904-2003, Rzeszów, Poligrafia Wyższego         Seminarium Duchownego, 2003. ISBN 83-89326-25-6.

Żółkoś Aleksandra, Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Mniszecha w Dukli, Dukla, RUTHENUS, 2011,
        ISBN 978-83-7530-122-9

Żywirska Maria, Ostatnie lata życia króla Stanisława Augusta, Wyd. 2, Warszawa, PIW, 1978.

PRACE ZBIOROWE

Beskid Niski, od Komańczy do Wysowej, Przewodnik krajoznawczy, Witold Grzesik, Tomasz Traczyk, Bartłomiej         Wadas, Wyd. 1, Warszawa, Sklep Podróżnika, 2012, ISBN 978-83-7136-087-9

Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, Wyd. 1., Tom drugi, wiek XVIII-XIX, Wybrał i opracował Jan Gintel, Kraków,         Wydawnictwo Literackie, 1971.

Dzieje Polski, pod redakcją Jerzego Topolskiego, Wyd. 1, Warszawa, PWN, 1975.

Dzieje Ziemi Krakowskiej w wypisach, Oprac. Janina Bieniarzówna i Jan Małecki, Wyd. 1, Warszawa, PZWS, 1965.

Kazimierz Pułaski w 230. rocznicę śmierci, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 7 grudnia 2009 r.         w Muzeum Niepodległości w Warszawie, pod red. Iwony Stefaniak i Karola Kucharskiego, Warka, Muzeum         im.Kazimierza Pułaskiego, 2011, ISBN 978-83-61790-08-2

Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje, pod red. Anny Buchmann i Adama Danielczyka, Warszawa, DiG,         2010, ISBN 978-83-7181-603-1

Konfederacja barska. Wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Władysław Konopczyński, Wrocław, Ossolineum, 2004,         ISBN 83-04-04737-3

Kraków za Stanisława Augusta, w relacjach F. Lichockiego, A. Naruszewicza, J. F. Zöllnera, Kraków, Wydawnictwo         Literackie, 1979, ISBN 83-08-00127-0.

Kroniki polskie, pod red. Stanisława Sierpowskiego, Wyd. 1, Wrocław, Oficyna Wydawnicza FOKA, 2010,
        ISBN 978-83-7668-032-3

Kwartalnik Gorlicki, Wydanie specjalne (nr 59 bis/2012) poświęcone Konferencji „Kazimierz Pułaski” - żołnierz         i patriota”, Gorlice, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej, 2012, ISSN 1428-4855

Ku upadkowi, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, pod red. J. Buszko, Warszawa, Akant Ltd. Sp. z o.o.,
         ISBN 83-891-36-26-0

Literatura barska, opracował Janusz Maciejewski, Wyd. 2 zupełnie zmienione, Wrocław, oddział w Krakowie,         Ossolineum, 1976

Literatura konfederacji barskiej 1. Dramaty, pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty         Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, Warszawa, DiG, 2005, ISBN 83-7181-396-1.

Literatura konfederacji barskiej 2. Dialogi, pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty         Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, Warszawa, DiG, 2005, ISBN 83-7181-397-X.

Literatura konfederacji barskiej 3. Wiersze, pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty         Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, Warszawa, DiG, 2008, ISBN 978-83-7181-528-7.

Literatura konfederacji barskiej 4. Silva rerum, Pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty         Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, Wyd.1, Warszawa, DiG, 2009, ISBN 978-83-7181-585-0.

Poezja polskiego Oświecenia, Antologia, opracował Jan Kott, Warszawa, Czytelnik, 1956.

Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701-1806), pod redakcją Bogdana Wachowiaka, Poznań, Wydawnictwo         Poznańskie, 2010, ISBN 978-83-7177-666-3.

Rody magnackie Rzeczypospolitej, pod red. Hadriana Kamińskiego, Marty Wilińskiej, Małgorzaty Ziemińskiej, Wyd.         1, Warszawa, WN PWN, 2010, ISBN 978-83-01-15889-7

Rymanów, Dzieje miasta i Zdroju, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka, Wyd. 1, Rymanów, KAW         Rzeszów, 1985.

Sanktuaria Diecezji Tarnowskiej, Zespół red., bp Piotr Bednarczyk, ks. Michał Bednarz, ks. Adam Nowak, ks.         Władysław Szczebak, Tarnów, Instytut Teologiczny, 1983.

Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu. Materiały wykładów. Redakcja         naukowa: Angela Sołtys, Zofia Zielińska, Warszawa, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego            w Warszawie, 2013, ISBN 978-83-7022-199-7.

Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, reformator 1764-1795, Pod red. Angeli Sołtys, Warszawa, Arx Regia          Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2011, ISBN 978-83-7022-190-4.

W cieniu wojen i rozbiorów, Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. Adam      Danilczyk, Dorota Dukwicz, Urszula Kosińska, Wyd. 1., Warszawa, Instytut Historyczny Uniwersytetu          Warszawskiego, Neriton, 2014, ISBN 978-83-7543-316-6.

W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman-Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski,       praca zbiorowa pod redakcją Zofii Zielińskiej i Wojciecha Kriegseisena, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe          Semper, 2011, ISBN 978-83-7507-077-4.

Z dziejów Kołaczyc, Materiały Sympozjum Zorganizowanego z Okazji 650-lecia Uzyskania Praw Miejskich,       Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc, Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 650-lecia Lokacji Miasta          Kołaczyce, Kraków 1989.

Zeszyty sądecko-spiskie, Materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci dr Andrzeja Wasiaka,      Konfederacja barska w południowej Małopolsce, 20.-21. września 2008, Sądecki Park Etnograficzny -         Miasteczko Galicyjskie, Tom 3, Nowy Sącz, 2008

Ziemia Dębicka, Redakcja Marian Sienkiewicz, Kraków, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1969.

Ziemia Gorlicka, Opracowanie Jerzy Warchoł, Kraków, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1965.

Ziemia Krośnieńska, Opracowanie Redakcyjne Jerzy Domański, Kraków, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW          „Prasa”, 1964.

Ziemia Krośnieńska, Ilustrowana Monografia Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodnik Turystyczny po Krośnie       nad Wisłokiem i okolicy, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Dr Antoni Lorens, Autorzy: Antoni Bal,         Władysław Chajec, Antoni Lorens, August Mazurkiewicz, Franciszek Sulimowski, Juliusz Ross, Marian Ziobro,          Wyd. 1., Krosno, PTTK oddział w Krośnie nad Wisłokiem, 1957.

Ziemia Sanocka, Opracowanie Redakcyjne Jerzy Domański, Kraków, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW          „Prasa”, 1966.

ŻYCIORYSY historyczne, literackie i legendarne, Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Wyd. 1, Seria         druga, Warszawa, PWN, 1989

Żywoty Hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z materiałów po Samuelu      Brodowskim w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli, Lwów, Stanisławów i Tarnów, nakład Jana         Milikowskiego, Reprint, Warszawa, Czasopisma Wojskowe, 1991

40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce; bohater, historia i perspektywy rozwoju; materiały      z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach, 13-16 października 2007, pod redakcją Iwony        Stefaniak, Warka, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2007, ISBN 978-83-925551-5-5

ARTYKUŁY

Bajrasz Krzysztof, Konfederaci barscy w Rzeszowie. Relacje Sebastiana Balawędroskiego z sierpnia 1769 r. [w:]         Tajna Historia Rzeszowa.
        http://tajnahistoriarzeszowa.pl/2013/10/19/konfederaci-barscy-w-rzeszowie/

Bajrasz Krzysztof, Zapomniana wojna. Czy historię Konfederacji Barskiej będziemy pisać na nowo? Ujawniamy nowe         fakty i źródła dotyczące walk konfederackich na Podkarpaciu, [w:] Tajna Historia Rzeszowa.
        http://tajnahistoriarzeszowa.pl/

Bata Artur, Konfederaci w Beskidzie, „Nowe Podkarpacie”, nr 31 (2270) ROK XIV z 30 lipca 2014, str.20.

Drozdowski Marian, Zamach na Stanisława Augusta, „Mówią Wieki”, 4/1773, 1 i 3/1982.
        http://www.wilanow-palac.pl/zamach_na_stanislawa_augusta.html
        http://www.wilanow-palac.pl/zamach_na_stanislawa_augusta_geneza.html
        http://www.wilanow-palac.pl/zamach_na_stanislawa_augusta_przebieg.html

Hanczewski Paweł, Claude-Carloman de Rulhière – nie taka zła anarchia. Muzeum Pałacu Króla Jana III         w Wilanowie.
        http://www.wilanow-palac.pl/claude_carloman_de_rulhi_re_nie_taka_zla_anarchia.html

Kaczmar Bogdan, Konfederacja barska (Bitwa pod Pobitną-1769), [w:] Rzeszów – Rzeszowszczyzna. Przeszłość      daleka i bliska, Redaktor Sylwester Czopek, Rzeszów, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Stowarzyszenia          Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Rzeszowie, 2000. ss.72-74, ISBN 83-88085-06-9.

Konopczyński Władysław, Krwawe dni nad górną Wartą. Konfederacje sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach      1768-72, [w:] Rocznik oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929-1930, t. 2, Łódź, 1930,         ss. 1-56.
        http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=12046&from=publication

Kukiel Marian, Sprawa Stanisława Augusta, [w:] Teki Historyczne, Tom XVII, Redaktor Zdzisław Jagodziński, Londyn,         Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii, 1978-1980, ss. 55-82.

Małecki Marian Jan, Kraków w dobie Oświecenia, Ożywienie działalności kulturalnej, [w k. zb.:] Dzieje Krakowa         t. 2., Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków, 1994, ss. 581-589.

Maruszak Marcin, Tajemnica krypty konfederatów barskich, [w:], Tajna Historia Rzeszowa.
        http://tajnahistoriarzeszowa.pl/2013/10/19/tajemnica-krypty-konfederatow-barskich/

Mastej Andrzej, Gwardia Narodowa w Dębowcu, [w:], Wyd. 1, Rocznik Jasielski, t. 3, pod red. Stanisława         Cynarskiego, Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 1990, ss. 89-101,
        ISSN 0137-5636.

Nowakowski Maciej, Zapomniany kaznodzieja konfederacji barskiej, [w:], Magury 00, pod red. Jakuba         Gąsiorowskiego, Sławomira Michalika i Aleksandry Tkaczyk, Warszawa, SKPB 2000.

Regulski Aleksander, Maurycy August Beniowski podług angielskiego wydania jego podróży. Jako władca         Madagaskaru, „Tygodnik Ilustrowany”, Nr 239, Warszawa, 23 kwietnia 1864 r.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/428849/0/

Rostworowski Emanuel, Dębica i Bar, U początków konfederacji barskiej, [w:], Studia Historyczne R. XIII, 1970, Z.         3 (50), ss. 389-401.

Szopa Piotr, Z Maryją na sztandarach. Kult Matki Bożej Strzyżowskiej wśród konfederatów barskich.
        http://www.strzyzowski.pl/upload/sejmik_prez/ps.doc

Śliwa Maciej, Konfederacka „stolica”, [w:], Płaj 41 (jesień 2010), Warszawa, OW „Rewasz”, ss.32-48.

Śliwa Maciej, Raz jeszcze o konfederackim obozie w Izbach, Almanach Muszyny 2014, ss. 111-119.

Wasiak Andrzej, Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, Almanach Częstochowy - cz. I, Częstochowa,         Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, ISSN 0860-7362.

E - BOOK

Beniowski Maurycy August, Dziennik podróży i zdarzeń hrabiego M.A. Beniowskiego na Syberii, w Azji i Afryce.         Cz. 1, (Z Tobolska do Kamczatki), Kraków, Staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, 1898.
        Dostępny w Internecie: www.polona.pl/item/1231906/2/"

Beniowski Maurycy August, Dziennik podróży i zdarzeń hrabiego M.A. Beniowskiego na Syberii, w Azji i Afryce.         Cz. 2, (Z Kamczatki do Paryża), Kraków, Staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, 1898.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/1231979/0/

Beniowski Maurycy August, Dziennik podróży i zdarzeń hrabiego M.A. Beniowskiego na Syberii, w Azji i Afryce.         Cz. 3, (Z Kamczatki do Paryża c.d.), Kraków, Staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, 1898.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/1232154/0/

Beniowski Maurycy August, Dziennik podróży i zdarzeń hrabiego M.A. Beniowskiego na Syberii, w Azji i Afryce.         Cz. 4, (Na Madagaskarze), Kraków, Staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, 1898.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/1232250/0/

Beniowski Maurycy August, Historya podróży y osobliwych zdarzeń sławnego Maurycego-Augusta hrabi     Beniowskiego szlachcica polskiego i węgierskiego, zawierające w sobie: jego czyny wojenne, w czasie         Konfederacyi Barskiey,[…], T. 1., Warszawa, w Druk. połączonych Gazety Warszawskiey i Sukces: Tomasza Le         Brun, 1806. Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/1227897/2/

Chmiel Adam, Marcin Oracewicz, mieszczanin krakowski (Z portretem), opowiadanie z przeszłości Krakowa, Kraków,         Nakładem Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1897.
        Dostępny w Internecie: https://archive.org/stream/marcinoracewicz00chmigoog#page/n7/mode/2up

Chodźko Leonard, Żywot Kazimierza na Pułaziu Pułaskiego starosty zezulenieckiego, marszałka Konfederacyi       Łomżyńskiej, regimentarza Mało-Polskiego. Jenerała w wojsku Amerykańskiem. (1748-1779). Z okazyi setnej         rocznicy Konfederacyi Barskiej zawiązanej 29 lutego 1768, a obchodzonej w Paryżu, 29 lutego 1868 roku. Lwów,         Nakładem Wydawnictwa „Mrówki”, 1869. Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/838159/4/

Dumouriezç Charles Francis, Wojna w Polsce 1770 i 1771 r. z pamiętników generała Dumourieza, Poznań, Żupański         Jan Konstanty, 1865. Dostępny w Internecie:
        http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=79157&from=&dirids=1&ver_id=&lp=13&QI=

Dzieduszycki Maurycy hr., Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego, Arcybiskupa Lwowskiego, Kraków, w Drukarni         „Czasu” W. Kirchmayera, 1868.
        Dostępny w Internecie: https://archive.org/stream/zywotwaclawahier00dzie#page/n3/mode/2up

Jankowski Czesław Ksawery, Bohaterowie polscy. Karol Chodkiewicz. Kazimierz Pułaski. Ks. Józef Poniatowski.         Z portretami. Skreślił Czesław Ksawery Jankowski. Warszawa, Nakładem M. Arcta, 1907.
        Dostępny w Internecie: http://www.sbc.org.pl/dlibra/

Kaczkowski Stanisław, Wiadomości o Konfederacyi Barskiej, Poznań, Księgarnia J.K. Żupańskiego, 1843.
        Dostępny w Internecie: http://www.digitalsilesia.eu/dlibra/docmetadata?id=7495&from=pubindex

Kaczkowski Zygmunt, Annuncjata. Powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej, T. 1-3, Warszawa,         Nakładem S.H. Merzbacha, 1858. Dostępny w Internecie:
        http://polona.pl/item/10903612/4/
        http://polona.pl/item/11391000/4/
        http://polona.pl/item/11391522/4/

Kalinka Waleryan Ks., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, Część I-II., Wydanie drugie, Kraków, Nakładem         Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1891. Dostępny w Internecie:
        http://polona.pl/item/759292/3/
        http://polona.pl/item/760164/3/

Kalinka Waleryan Ks., Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, Dokumenta do historyi drugiego i trzeciego         podziału, Wydał Waleryan Kalinka, Poznań, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1868.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/10615383/8/

Kołłątaj Hugo, O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3go Maia 1791. Metz, Jan Antoni May, 1793.
        Dostępny w Internecie: http://www.starodruki.ihuw.pl/stWeb/single/572/

Konopczyński Władysław, Liberum veto, studium porównawczo-historyczne, Kraków 1918. Dostępny i Internecie:
        http://archive.org/stream/liberumvetostudy00konouoft/liberumvetostudy00konouoft_djvu.txt

Kozłowska-Studnicka Janina, Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1170-1771, Kórnik,         Biblioteka Kórnicka; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8375&from=publication

Kraushar Aleksander, Dwa szkice historyczne z czasów Stanisława Augusta, t. 1-2, Warszawa, Druk Józefa         Sikorskiego, 1905.
        Dostępny w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=39409&from=publication

Kraushar Aleksander, Konfederaci barscy na Syberii (1774) [online], Kraków, Redakcyi „Świata”, 1895.
        Dostępny w Internecie: http://www.pbc.rzeszow.pl/

Kraushar Aleksander, Książe Repnin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768),         t. 1-2, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1900.
        Dostępny w Internecie: http://kpbc.umk.pl/publication/30628

Krebsowa Weronika, Opis autentyczny Rzezi Humańskiej przez córkę gubernatora Humania z Mładanowiczów         zamężną Krebsową, Poznań, Drukarnia na Garbarach, 1840.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=126930&from=publication

Kwasieborski Stanisław, Częstochowa za Konfederacyi Barskiej. Z 9 ilustracjami, portretami i 3 mapkami,         Warszawa, W. Jakowicki, 1917.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3593&from=publication

Lelewel Joachim, Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, obejmujące trzydziestoletnie         usilności narodu podźwignienia się, ocalenia bytu i niepodległości. Warszawa,1831.
        Dostępny w Internecie: http://books.google.pl/books?id=D3YIAAAAQAAJ

Lelewel Joachim, Polska dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela, T. 1-20, Poznań, Nakładem         J.K. Żupańskiego, 1858-1865. Dostępne w Internecie:
        http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=76841&from=&dirids=6&tab=1&lp=4&QI

Mączeński Wojciech Anzelm, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie konfederacyi barskiej, pisany przez       Wojciecha Mączeńskiego; wydał Władysław Konopczyński, Kraków, nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków         Krakowa, 1911.
        Dostępny w Internecie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=16206&dirds=1&tab=1

Morawski Szczęsny, Materiały do konfederacyi barskiej r.1767-1768: z niedrukowanych dotąd i nieznanych rękopisów         T.1, Lwów, Sozański Er. Ant., 1851.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=97674

Morawski Szczęsny, Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów Konfederacyi Barskiej z roku 1769,         Kraków, Nakładem Autora, 1864.
        Dostępny w Internecie: http://books.google.pl/books?id=

Moszczyński Adam, Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych      Stanisława Poniatowskiego przez Adama Moszczyńskiego, wydanie trzecie 1867 i Pamiętniki z końca XVIII         wieku Stanisława Kosmowskiego, wydanie drugie. Poznań, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego,         1867. Dostępny w Internecie:
        http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3759&from=pubindex&dirids=1&lp=2022

Niewiadomska Cecylja, Legendy, podania i obrazki historyczne, XIII. Czasy Saskie, Stanisław August Poniatowski,         Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolfa, 1912. Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/623844/2/

Nitman Karol J., O konfederacyi barskiej i jej bohaterach, Lwów, Wydawnictwo Ludowe, 1895.
        Dostępny w Internecie: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=9451&from=FBC

Pęckowski Jan, Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku: z 21. rycinami w tekście, Rzeszów, Nakładem         Gminy Miasta Rzeszowa, 1913.
        Dostępny w Internecie: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4613&from=publication

Pamiętniki Beniowskiego: Syberya,-Daleki Wschód.-Madagaskar. Opracowała Zofia Bukowiecka, Warszawa,         Księgarnia K. Fiszlera, 1910.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/11022196/4/

Poezja Barska, Zebrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Kazimierz Kolbuszewski, profesor Uniwersytetu         Wileńskiego, Kraków, Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/4945911/7/

Pułaski Kazimierz, Szkice i poszukiwania historyczne, Serya trzecia, Henryk Cieśliński, Poznań, Spółka         Wydawnicza Polska w Krakowie, 1906. Dostępny w Internecie:
        https://archive.org/stream/szkiceiposzukiw00pugoog#page/n7/mode/2up

Schmitt Henryk, Panowanie Stanisława Augusta, T.1, We Lwowie, W Drukarni Narodowej W. Manieckiego, 1868.
        Dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=52377

Schmitt Henryk, Dzieje panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, T. 3, Lwów, Drukarnia Narodowa         W. Manieckiego, 1880.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=6925&from=publication

Schmitt Henryk, Szkic historyczny dziejów 30-letniego panowania Stanisława Augusta ostatniego króla polskiego,         Kraków, Wydawnictwo „Czytelni ludowej” A. Nowoleckiego, 1872.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/988155/5/

Stanisław August Poniatowski, Branicki Ksawery, Konfederacya barska; korospondencya między Stanisławem       Augustem a Ksawerym Branickim łowczym koronnym w roku 1768, Kraków, Nakładem Wydawnictwa „Kraju”,         1872. Dostępny w Internecie: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?

Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z autografu francuskiego,         przełożone przez Bron. Zaleskiego, Drezno, Nakładem i Drukiem J.I. Kraszewskiego, 1870.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/1575849/3/

Stanisław Poniatowski i Maurycy Glayre, Korespondencya dotycząca rozbiorów Polski, wydana przez Eugeniusza     Mottaza, profesora historyi w kolegium Yverdon, z francuskiego przełożyła Jadwiga z Chmielowskich         Baranowska, przejrzał i objaśnił Stanisław Krzemiński, Część I., Warszawa, Drukarnia A.T. Jezierskiego, 1901.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/146735/1/

Stanisław Poniatowski i Maurycy Glayre, Korespondencya dotycząca rozbiorów Polski, wydana przez Eugeniusza        Mottaza, profesora historyi w kolegium Yverdon, z francuskiego przełożyła Jadwiga z Chmielowskich Baranowska,         przejrzał i objaśnił Stanisław Krzemiński, Część II., Warszawa, Drukarnia A.T. Jezierskiego, 1901.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/141290/2/

Słownik rzeczy i spraw polskich, opracowała Zofia de Bondy, Warszawa, Wydał M. Arct, 1934.
        Dostępny w Internecie: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=14469&from=publication

Szczeklik Karol, Pilzno i Pilśnianie, Kraków, czcionkami Druk. „Czasu”, 1911.
        http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=5085&from=publication

Szczygielski Wacław, Kazimierz Pułaski pod Poznaniem, Poznań, Druk. Rob. Chrz., 1929.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1329

Szujski Józef, Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane przez Józefa Szujskiego, t. 1-4, Lwów, Wild Karol,         1862-1866.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/68237?tab=1

Tarnowski Stanisław, Henryk Rzewuski: z odczytów publicznych odbytych we Lwowie w roku 1887, Lwów, nakł.         Księgarni Seyfarthai Czajkowskiego, 1887.
        Dostępny w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24786

Wolski Kajetan Saryusz, Album Konfederacyi Barskiej 1768-1772. Kraków, Nakładem Własnym, 1899.
        Dostępny w Internecie: http://polona.pl/item/18113857/0/

Zalewski Józef, Panowanie Stanisława Augusta do czasu Sejmu Czteroletniego, (Dzieło pośmiertne), Poznań, Nakład         księgarni J.K. Żupańskiego, 1887.
        Dostępny w Internecie: https://archive.org/stream/panowaniestanis00zalegoog#page/n6/mode/2up

Żychliński Ludwik, Obraz machinacji mocarstw ościennych przeciw Polsce od roku 1763 do roku 1773, Poznań, Jan         Konstanty Żupański, 1864.
        Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=2062

INTERNET

Było… nie minęło, kronika zwiadowców historii. Orle gniazdo konfederatów.
        http://vod.tvp.pl/audycje/historia/bylo-nie-minelo/wideo/orle-gniazdo-konfederatow/21389245

Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts construite par J. A. B.         Rizzi Zannoni 1772. Mapy.
        http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/40426?tab=1

Caryca Katarzyna II Wielka - fabularyzowany dokument.
        http://www.youtube.com/watch?v=Xc4r6pXD44k

Co można zrobić bez państwa. (Polacy w czasach zaborów). Szósty wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu „My         i Państwo”, zorganizowanego przez SPJN. Przesłano 26 I 2012.
        http://www.blogpress.pl/node/11382

Duchowe oblicze Konfederacji Barskiej - Rozmowy niedokończone wywiad z ks. dr hab. Stanisławem         Koczwarą. Opublikowano 26 IV 2012 r.
        http://www.youtube.com/watch?v=E6ZFjQhIZ0I

facebook, konfederacja barska.
        https://www.facebook.com/pages/Konfederacja-Barska/205368419489839?fref=ts

Festiwal Rekonstrukcyjno-Historyczny "Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769"
        http://www.tvp.pl/historia/v4tvp-historia/v4patronaty-tvp-historia/

Flesz historii
        http://vod.tvp.pl/audycje/historia/flesz-historii/wideo/17022014/13792932

Konfederacja Barska i Francja.
        http://jhdwodz.blogspot.com/2012/11/konfederacja-braska-i-francja.html

Konfederacja Barska, przyczyny i cele pierwszego „powstania” narodowego - Portal Muzeum Historii Polski,         wywiad z prof. Zofią Zielińską. Przesłano 7 VIII 2009.
        http://www.youtube.com/watch?v=W4G1CXzT6WU

Ksiądz Marek między mistyką a patriotyzmem – próba odczarowania
        http://www.zora.uzh.ch/ - plik pdf.

niezależna.pl konfederacja barska.
        http://niezalezna.pl/szukaj.html?

Na ratunek klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu
        http://rzeszow.tvp.pl/7253642/na-ratunek-klasztoru-karmelitow-bosych-w-zagorzu

Opisanie Zasadzek Na Krola Jegomosci Dnia 3 Listopada Roku 1771 uczynionych.
        http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=31158&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI

Panel historyczny: Rzeczpospolita i Moskwa do 1795 roku.
        http://blogpress.pl/node/20724

Panel historyczny: Rzeczpospolita i Moskwa do 1795 roku.
        http://blogpress.pl/node/20724

Państwo pozornie własne. Rzeczpospolita XVIII wieku. Wykład prof. Zofii Zielińskiej z cyklu „My i Państwo”,         zorganizowanego przez SPJN. Przesłano 7 XII 2011. Cz. 1 i 2.
        http://www.youtube.com/watch?v=nFtFv3Ie9VU&index=3&list=PL91D74D0025B7E069
        http://www.youtube.com/watch?v=SNrXKBw-uFw&list=PL91D74D0025B7E069&index=2

Patriotyzm Konfederacji Barskiej, Profesor Andrzej Nowak i Monika Makowska w Klubie Zygmuntowskim
        3 III 2014 r.

        http://www.youtube.com/watch?v=O4e743v7Ao4

Początki rządów Poniatowskiego. Konfederacja barska. I rozbiór Polski.
        https://www.youtube.com/watch?v=0-lqm8BivjY

Sercu bliski Beskid Niski, Forum historyczne, A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich,
        forum poświęcone konfederacji barskiej

Spór o historię, Dlaczego upadła Rzeczpospolita?
        http://vod.tvp.pl/audycje/historia/spor-o-historie/wideo/dlaczego-upadla-rzeczpospolita/14805390

Spór o historię, Jurgielt.
        http://vod.tvp.pl/audycje/historia/spor-o-historie/wideo/jurgielt/15020631

Spór o historię, Konfederacja barska.
        http://chomikuj.pl/action/SearchFiles

Spór o historię, Stanisław August.
        http://vod.tvp.pl/audycje/historia/spor-o-historie/wideo/stanislaw-august-poniatowski-patriota-czy

wPolityce.pl/ konfederacja barska.
        http://wpolityce.pl/szukaj?q=konfederacja+barska

Zapomniany epizod z dziejów konfederacji barskiej w Krakowie, dr Rafał Zgorzelski
        http://rafal.zgorzelski.salon24.pl/135226,konfederacja-barska-1768-1772

Za wiarę i niepodległość-konfederacja barska
        https://www.youtube.com/watch?v=baHrAifrTKo

BAZY I KATALOGI INTERNETOWE

Amerykańska Biblioteka Cyfrowa
        https://archive.org/

ARCHNET Naukowy Portal Archiwalny
        http://archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=7

Chomikuj
        http://chomikuj.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych
        http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs

Generałowie Imperium Rosyjskiego.
        http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Genera%C5%82owie_Imperium_Rosyjskiego

Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów.
        Druki polskie XVI – XVIII w.
        http://www.estreicher.uj.edu.pl/bazy_bibliograficzne/index.php/75/

Katalogi bibliotek
        http://katalog.pan.pl/other_pl.htm

Polacy - generałowie Imperium Rosyjskiego.
        http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polacy_%E2%80%93_genera%C5%82owie_Imperium_Rosyjskiego

Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym.
        http://www.wiekosiemnasty.pl/aktualnosci.htm

Pracownia Literatury Oświecenia IBL Pan.
        http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i-zespoly/pracownia-literatury-oswiecenia

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN).
        http://rcin.org.pl/dlibra

Wyszukiwanie informacji o zasobach cyfrowych - Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wrocław
        http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/index2.php

Złota księga szlachty polskiej, herbarze, przewodnik heraldyczny, monografie niektórych rodzin polskich,         słowniki geograficzne.
        http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/bibliotekacyfrowapod_ksiazki.html


opracowanie: Teddy

wróć do strony głównej Konfederacji Barskiej

stat4u